Điều khoản và Điều kiện

1. Điều khoản

Bằng cách truy cập Trang web này, hoặc ứng dụng Android, IOS hoặc ứng dụng khác có thể truy cập từ Mighty.io, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang web này và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về thỏa thuận với bất kỳ luật hiện hành nào tại nơi bạn sinh sống. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm truy cập trang web này. Các tài liệu trong Trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu.

2. Cấp phép Sử dụng

Quyền được cấp để tải xuống tạm thời một bản sao của tài liệu trên Trang web của Mighty để chỉ xem cá nhân – mục đích phi thương mại. Đây là việc cấp phép, không phải là chuyển nhượng quyền sở hữu. Theo giấy phép này, bạn không được:

  •   sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu;
  •       sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc công khai nào;
  •       tìm cách dùng kỹ nghệ đảo ngược bất kỳ phần mềm nào có trên Trang web của Mighty;
  •       loại bỏ bất kỳ bản quyền hoặc các ký hiệu độc quyền khác khỏi các tài liệu; hoặc
  •       chuyển tài liệu cho người khác hoặc “nhân bản” tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.

Điều này sẽ cho phép Mighty chấm dứt khi có vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này. Sau khi chấm dứt, quyền xem của bạn cũng sẽ bị chấm dứt và bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu cho dù đó là định dạng in hay điện tử.

3. Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Tất cả các tài liệu trên Trang web của Mighty đều được cung cấp “nguyên trạng”. Mighty không bảo đảm (dù là diễn đạt hay ngụ ý) và từ đó sẽ phủ nhận tất cả các bảo đảm khác. Hơn nữa, Mighty không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên Trang web của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết với Trang web này.

4. Hạn chế

Mighty hoặc các nhà cung cấp của mình sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh khi sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên Trang web của Mighty, ngay cả khi Mighty hoặc đại diện ủy quyền của Trang web này đã được thông báo (bằng miệng hoặc bằng văn bản) về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Một số quyền tài phán không cho phép giới hạn đối từ việc bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên, những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

5. Sửa đổi và Đính chính

Các tài liệu xuất hiện trên Trang web của Mighty có thể mắc các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc hình ảnh. Mighty sẽ không cam kết rằng bất kỳ tài liệu nào trong Trang web này là chính xác, đầy đủ hoặc mới nhất. Mighty có thể thay đổi các tài liệu có trên Trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Mighty không đưa ra bất kỳ cam kết cập nhật tài liệu nào.

6. Liên kết

Mighty chưa xem xét tất cả các trang web được liên kết với Trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy. Sự hiện diện liên kết không có ý nghĩa rằng Mighty đã chứng nhận trang web. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào đều do người dùng tự chịu rủi ro.

7. Sửa đổi Điều khoản Sử dụng Trang web

Mighty có thể sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này cho Trang web của mình hoặc cho Android, IOS hoặc ứng dụng khác bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này.

8. Luật điều chỉnh

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Trang web của Mightys sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Singapore mà không liên quan đến xung đột với các quy định pháp luật của nó.

9. Hủy Tài khoản

Chúng tôi có quyền hủy bất kỳ tài khoản nào vi phạm nguyên tắc cộng đồng, chính sách của chúng tôi hoặc gây ra xáo trộn trên nền tảng của chúng tôi. Mọi khoản tín dụng, hoa hồng hoặc số dư tài khoản còn lại cũng sẽ bị hủy. Lưu ý: điều này không ảnh hưởng đến bất kỳ số dư nào trên (các) ví lạnh do người dùng sở hữu.